Klaipėda užauga čia!

Susidūrėte su korupcija?

Siekdami efektyviai vykdyti korupcijos prevenciją, raginame Jus pranešti apie Jums žinomą korupcinio pobūdžio ar bet kokį kitą pažeidimą BĮ Klaipėdos „Viesulo” sporto centre (rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką, administracinį ar tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą, taip pat šiurkštų etikos normų pažeidimą ar kitus teisės aktų pažeidimus).

Informaciją apie pažeidimą galite pateikti šiais būdais:

 1. El. paštu netylek@viesulocentras.lt;
  rekomenduojame pranešimą teikti užpildant pranešimo apie pažeidimą formą;
  – arba laisvos formos pranešimu, nurodant kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą rengiasi daryti, daro ar padarė ir pan.; sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes; savo vardą, pavardę, asmens kodą ar gim. datą, darbovietę, kontaktinius duomenis: elektroninio pašto adresą ir kitus duomenis ryšiui palaikyti; nurodant, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu.
 2. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (STT): visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (0 5) 266 3333, elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, arba paliekant pranešimą STT interneto svetainėje https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia/.
 3. Tiesiogiai Lietuvos Respublikos prokuratūrai, jei:
  pažeidimas turi esminę reikšmę viešajam interesui;
  – būtina kuo skubiau užkirsti kelią pažeidimui ar jį nutraukti, nes gali atsirasti didelė žala;
  – vadovaujantys, su įstaiga darbo ar sutartiniais santykiais siejami asmenys patys galbūt daro ar yra padarę pažeidimus;
  – informacija apie pažeidimą buvo pateikta per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, tačiau atsakymas nebuvo gautas – arba nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą informaciją, arba priemonės, kurių buvo imtasi, buvo neveiksmingos;
  – yra pagrindas manyti, kad, pateikus informaciją apie pažeidimą vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, pranešėjo anonimiškumas ar asmens konfidencialumas gali būti neužtikrintas arba bus siekiama pažeidimą, apie kurį pranešta, nuslėpti;
  Įstaigoje nėra veikiančio vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo;
  – asmuo negali pasinaudoti vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, nes jo su Įstaiga nebesieja darbo ar kiti teisiniai santykiai.
 4. Viešai. Viešai informacija apie pažeidimą gali būti teikiama, siekiant pranešti apie gresiantį pavojų žmonių gyvybei, visuomenės sveikatai ar aplinkai, kai siekiant užkirsti kelią tokiai grėsmei būtina imtis skubių veiksmų ir dėl laiko stokos nėra galimybių apie pažeidimą pranešti kitais būdais arba kitais būdais pranešus apie pažeidimą nebuvo laiku imtasi reikiamų veiksmų.

Dokumentai ir teisės aktai, reglamentuojantys korupcijos prevenciją

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

Pranešėjų apsaugos įstatymas

2022-2033 m. Nacionalinė darbotvarkė korupcijos prevencijos klausimais

Savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų nulinės tolerancijos korupcijai politikos gairės

Pranešėjų apsauga

Klaipėdos miesto savivaldybės mero 2023 m. gruodžio 21 d. potvarkis Nr. M-849 „Dėl informacijos apie pažeidimus teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo”

Pranešėjų apsauga

BĮ Klaipėdos „Viesulo” sporto centro dokumentai

Direktoriaus įsakymas dėl pareigybių sąrašo, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos apie asmenį patvirtinimo

Įstaigos etikos kodeksas

Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika

Korupcijos prevencijos programos

Įstaigos 2022-2023 m. antikorupcinė programa

Tolerancijos korupcijai indekso nustatymo tyrimai

Informacija ruošiama.

Korupcijos prevencijos programos priemonių planai

Informacija ruošiama.

Išvados ir ataskaitos

Informacija ruošiama.

Antikorupcijos mokymai

Specialiųjų tyrimų tarnybos e. mokymo platforma: rasite profesionalią antikorupcinio švietimo mokymų medžiagą valstybės tarnautojams ir visiems besidomintiems antikorupcinės aplinkos kūrimo tema.

Kviečiame registruotis, skaityti, sužinoti ir atlikti testus! Baigę kiekvienus mokymus gausite tai patvirtinantį sertifikatą.

Viešųjų ir privačių interesų derinimas

Direktoriaus įsakymas dėl pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo

Privačių interesų registras (paieškoje įvesti juridinio asmens kodą 290458070)

Nustatyti korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai

Nustatytų korupcinio pobūdžio teisinių pažeidimų nėra.

Korupcijos rizikos valdymas

Korupcijos rizikos analizę LR teisės aktų nustatyta tvarka atlieka LR specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT). Šiuo metu STT nėra atlikusi įstaigoje korupcijos rizikos analizės.