Klaipėda užauga čia!

BĮ KLAIPĖDOS „VIESULO“ SPORTO CENTRO DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA

Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c6dd7dc2e23411e6be918a531b2126ab/asr)

Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaitos 2020 m.

Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaitos 2015 m.