Klaipėda užauga čia!

BĮ KLAIPĖDOS „VIESULO“ SPORTO CENTRO PRIVATUMO IR SLAPUKŲ POLITIKA

BĮ Klaipėdos „Viesulo“ sporto centras, juridinio asmens kodas 290458070, adresas Naikupės g. 25A, Klaipėda, (toliau – Sporto centras), rūpinasi savo internetinio puslapio www.viesulocentras.lt (toliau – Svetainė) naudotojų (toliau – Naudotojas) duomenų Svetainėje saugumu ir privatumu.

Ši Privatumo ir slapukų politika yra skirta pateikti informaciją apie tai, kaip Sporto centras tvarko ir saugo Jūsų duomenis, Jums naudojantis Svetaine. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą, kiek tai susiję su Jūsų naudojimusi Svetaine, nustato ši privatumo ir slapukų politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, BĮ Klaipėdos „Viesulo“ sporto centro direktoriaus 2018 m. birželio mėn. 1 d. įsakymu Nr. V-54 patvirtintos Asmens duomenų tvarkymo taisyklės ir kiti teisės aktai.

1. Sąvokos

1.1. Asmens duomenys – reiškia bet kokią informaciją, pagal kurią galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys:

1.1.1. Pildant užklausos formą:

– Jūsų vardas ir pavardė;

– Jūsų kontaktiniai duomenys – elektroninio pašto adresas ir telefono numeris;

1.1.2. Pildant registracijos formą ir taip suformuojant prašymą priimti vaiką sportuoti Sporto centre bei suformuojant sutartį:

– Jūsų vardas ir pavardė;

– Jūsų vaiko vardas ir pavardė;

– Jūsų vaiko gimimo data;

– Jūsų kontaktiniai duomenys – adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris;

– Jūsų vaiko ugdymo įstaigos pavadinimas;

1.1.3. Lankantis Svetainėje:

– tinklo ir vietos duomenys, kai juos suteikiate;

– statistiniai duomenys;

– kiti viešai prieinami duomenys, kuriais Jūs pasidalinate lankydamiesi Svetainėje.

1.2. Asmens duomenų tvarkymas – reiškia bet kokią su asmens duomenimis atliekamą operaciją (tokią kaip – informacijos rinkimas, redagavimas, keitimas, įrašymas, saugojimas, prieigos suteikimas, užklausų pateikimas, archyvavimas ir pan.).

1.3. Duomenų valdytojas – BĮ Klaipėdos „Viesulo“ sporto centras, juridinio asmens kodas 290458070, adresas Naikupės g. 25A, Klaipėda, LT-93202.

1.4. Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko Sporto centras.

1.5. Svetainė – www.viesulocentras.lt.

2. Jūsų asmens duomenų tvarkymas naudojantis ir lankantis Svetainėje

2.1. Pateikdamas duomenis Sporto centrui, Duomenų subjektas sutinka, kad Asmens duomenys būtų naudojami Sporto centrui siekiant užtikrinti Svetainės funkcionavimą Duomenų subjekto pageidaujamais tikslais.

2.2. Jūsų asmens duomenis Sporto centras tvarko šiais pagrindais:

– Sporto centras gauna aiškiai išreikštą Jūsų sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis tokiu būdu, t. y. kai Jūs patys pateikiate duomenis užklausos arba registracijos formose bei elektroniniu paštu;

– yra įgyvendinami Jūsų teisėti interesai siekiant pasinaudoti Sporto centro teikiamomis paslaugomis;

– yra įgyvendinami Sporto centro teisėti interesai. Mes tvarkysime Jūsų Asmens duomenis, jeigu tam turime teisėtą interesą ir toks duomenų tvarkymas nepažeidžia Jūsų interesų ir teisių apsaugos.

2.3. Sporto centras Jūsų duomenis tvarko šiais tikslais:

– Efektyviam, optimaliam ir Jums patogiam Svetainės funkcionavimui;

– Siekiant užtikrinti sklandų Svetainės administravimą;

– Tinkamam Jūsų norimų paslaugų suteikimui;

– Siekiant Jums pateikti aktualią informaciją, atsakyti į Jūsų klausimus, užklausas;

– Vykdant statistinę ir kitą analizę, skirtą tobulinti svetainės veiklą ir Jūsų patirtį ja naudojantis;

– Kai lankotės Svetainėje, Sporto centras gali tvarkyti Jūsų IP adresą, tinklo ir vietos duomenis,

Šie Asmens duomenys yra renkami slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba Naudotojo sutikimo pagrindu.

– Kitiems tikslams, kurie gali būti Jums nurodomi Jūsų duomenų pateikimo metu.

2.4. Svetainėje naudojamas SSL saugumo sertifikatas, kuriuo užtikrinamas Svetainės tapatumas, atliekamas duomenų šifravimas, taip apsaugant lankytojų pateikiamus duomenis. Įdiegus sertifikatą į serverį, Svetainės lankytojo naršyklė su serveriu susijungia saugiu HTTPS protokolu, o laukelyje prie Svetainės adreso rodoma spynelės piktograma (skirtingos naršyklės gali naudoti skirtingas piktogramas).

3. Asmens duomenų teikimas trečiosioms šalims

3.1. Mes įsipareigojame jūsų Asmens duomenų atžvilgiu laikytis konfidencialumo pareigos. Jūsų Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, įstaigos veiklos viešinimo, informacijos apie pasiekimus teikimo tikslais arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

3.2. Sporto centras taip pat gali teikti asmens duomenis atsakydamas į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

3.3. Sporto centro darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję asmens duomenis tvarkyti tik teisėtais tikslais ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems tvarkyti ir vykdomai funkcijai atlikti, trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos apie Sporto centro klientus, laikytis teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, nuostatų.

4. Asmens duomenų saugojimo terminas

4.1. Jūsų asmens duomenis saugome tik tokį laikotarpį, kuris yra būtinas privatumo politikoje numatytų tikslų įgyvendinimui.

4.2. Jums pateikus prašymą nutraukti vaiko ugdymą Sporto centre, Jūsų asmens duomenys, įrašyti prašyme priimti vaiką sportuoti bei sudarytoje ugdymo sutartyje, nutraukus sutartį saugomi Sporto centro archyve, bet ne ilgiau kaip įstatymų numatytą laikotarpį.

5. Nepilnamečių Asmens duomenys

5.1. Mes rūpinamės nepilnamečių privatumo apsauga. Informuojame, kad registracijos formą Svetainėje pildyti turi teisę pilnamečiai asmenys.

5.2. Už asmenis, jaunesnius negu 18 metų, Svetainėje informaciją pateikia jų teisėti atstovai: tėvai, motinos, globėjai.

5.3. Pateiktus nepilnamečių asmens duomenis saugome tik tokį laikotarpį, kuris yra būtinas privatumo politikoje numatytų tikslų įgyvendinimui.

5.4. Jums pateikus prašymą nutraukti nepilnamečio ugdymą Sporto centre, nepilnamečio asmens duomenys, įrašyti prašyme priimti vaiką sportuoti bei sudarytoje ugdymo sutartyje, saugomi Sporto centro archyve, bet ne ilgiau kaip įstatymų numatytą laikotarpį.

6. Duomenų subjektų teisės

6.1. Būdamas Duomenų subjektu, turite šias Duomenų subjekto teises:

6.1.1. Teisė gauti informaciją apie duomenų tvarkymą („teisė žinoti“).

6.1.2. Teisė susipažinti su tvarkomais duomenimis („teisė susipažinti“).

6.1.3. Teisė reikalauti ištaisyti duomenis („teisė ištaisyti“).

6.1.4. Teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“). Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas.

6.1.5. Teisė apriboti duomenų tvarkymą („teisė apribotii“).

6.1.6. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu.

6.1.7. Teisė į duomenų perkeliamumą. Teisė į duomenų perkeliamumą negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms. Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose.

6.1.8. Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

6.2. Siekdami įgyvendinti savo teises, galite pateikti mums paklausimą ar prašymą raštu: info@viesulocentras.lt. Gavę tokio pobūdžio prašymą ar paklausimą iš Jūsų, galime paprašyti Jūsų užpildyti reikiamas formas, kad įsitikintume Jūsų tapatybe, siekiant išvengti Asmens duomenų atskleidimo.

6.3. Po Jūsų prašymo ar paklausimo dėl Asmens duomenų tvarkymo gavimo, Mes įsipareigojame ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos pateikti Jums atsakymą ir atlikti prašyme nurodytus veiksmus arba informuoti Jus, kodėl atsisakome juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar 2 mėnesiais, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą.

6.4. Jei Jums paprašius Asmens duomenys yra ištrinami, mes saugosime tik informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti mūsų ir kitų asmenų teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba laikytis bet kokių susitarimų, kuriuos esate sudarę su mumis.

6.5. Jei manote, kad Jūsų, kaip Duomenų subjekto teisės buvo pažeistos, taip pat galite pateikti skundą Asmens duomenų apsaugos institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis galite rasti inspekcijos svetainėje www.ada.lt.

Mūsų duomenų apsaugos pareigūnas – UAB „Privacy Partners“, j.a.k.: 304846919, Smolensko g. 6-407, LT-03201 Vilnius, tel.: +370 5 254 8240, el. pašto adresas: gdpr@privacypartners.lt.

7. Slapukų politika

7.1. Sporto centro Svetainėje gali būti naudojami slapukai bei kitos sekimo technologijos. Slapukų pagalba, Svetainė gali tam tikrą laiką „prisiminti“ Jūsų veiksmus ir pasirinkimus naršant Svetainėje (pvz., rodymo parinktis ir kt.). Slapukas (angl. cookie) – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų naudojamo įrenginio naršyklę, kai Jūs apsilankote Sporto centro interneto svetainėje. Sekantį kartą apsilankius svetainėje šis failas gali būti nuskaitytas, kad svetainė galėtų atpažinti Jūsų įrenginį.

7.2. Mes naudojame slapukus bei kitas sekimo technologijas siekiant užtikrinti Svetainės www.viesulocentras.lt funkcionalumą.

Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai:

– būtinieji techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini Svetainės veikimui;

– funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie, nors ir nebūtini Svetainės veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;

– statistiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami Svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti. Šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai.

7.3. Jūs galite kontroliuoti slapukus Svetainėje. Turite teisę pasirinkti, ar norite priimti Slapukus bei kitas naudojamas sekimo technologijas, ar norite slapukus išjungti visiškai, ar tik tam tikrus iš jų.

7.4. Daugiau bendros informacijos apie slapukų naudojimą galite rasti www.AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html. Jeigu nuspręsite išjungti visus ar tam tikrus slapukus Svetainėje, tai gali turėti įtakos Svetainės veikimui, gali sulėtinti jos veikimo greitį, apriboti tam tikrų funkcijų prieinamumą. Jums taip pat bus reikalinga kaskart, lankantis Svetainėje, iš naujo nustatyti tam tikras parinktis.

8. Baigiamosios nuostatos

8.1 Informuojame, kad mūsų Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitus tinklalapius, įskaitant trečiųjų šalių valdomus tinklalapius, kuriems nėra taikoma ši privatumo politika. Prašome susipažinti ir įvertinti šių tinklalapių privatumo politiką prieš pateikiant bet kokius savo Asmens duomenis.

8.2. Įvykus bet kokiam asmens duomenų saugumo pažeidimui, kuris taptų mums žinomas ir galėtų daryti įtaką Svetainės lankytojų teisėms, Svetainės valdytojai įsipareigoja, nustačius, kokių asmenų ir kokie duomenys buvo pažeisti, nedelsiant pranešti apie jų duomenų saugumo pažeidimą.

8.3. Esant poreikiui, atsižvelgdami į Asmens duomenų apsaugos priemones, kurias taikome, galime atnaujinti ir pakeisti šią privatumo ir slapukų politiką. Atnaujinus šią privatumo ir slapukų politiką, apie esminius pakeitimus informuosime paskelbdami pranešimą interneto svetainėje www.viesulocentras.lt.

Atnaujinta 2023-09-18