f

Posted on by admin

INFORMACIJA

PRIĖMIMAS SPORTUOTI

Į BĮ Klaipėdos „Viesulo“ sporto centrą priimami vaikai ir jaunuoliai, priklausomai nuo sporto šakos, nuo 5 iki 19 metų, neįgalieji iki 21 metų, o sportininkai –  sulaukę 19 ir daugiau metų ir siekiantys sportuoti sporto centre, turi atitikti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos patvirtintus sportininkų, sulaukusių 19 ir daugiau metų, ugdymo Klaipėdos miesto biudžetinėse sporto mokymo įstaigose atrankos kriterijų sąrašus.

Už ugdymą  Klaipėdos „Viesulo“ sporto centre bei už kitas atlygintinai teikiamas centro paslaugas mokamas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatyto dydžio užmokestis. Užmokesčio lengvatos taikomos Lietuvos Respublikos įstatymų ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Klaipėdos „Viesulo“ sporto centras dirba vadovaudamasis LR Švietimo įstatymu, Klaipėdos miesto tarybos sprendimais,  Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinių sporto mokymo įstaigų sportinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, sporto centro nuostatais.

Priėmimas į sporto centrą.

Pasirinkę sporto šaką kurioje nori sportuoti vaikas, tėveliai skambina tos sporto šakos treneriams, kurių telefonų numeriai nurodyti tos sporto šakos skyrelyje „Treneriai“ ir gauna informaciją dėl priėmimo reikalavimų į norimą sporto šaką, bei pateikia treneriui sveikatos priežiūros įstaigos išduotą leidimą sportuoti, prašymą dėl priėmimo, vaiko asmens dokumento kopiją.

Ugdytiniai į Klaipėdos „Viesulo“ sporto centrą priimami tėvų (globėjų) prašymu. Prašymai sportuoti Klaipėdos „Viesulo“ sporto centre priimami nuo rugsėjo 1 dienos. Papildomas ugdytinių priėmimas į centrą gali būti vykdomas ištisus mokslo metus. Į meistriškumo ugdymo ir meistriškumo tobulinimo grupes priimami ugdytiniai, atitinkantys Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinių sporto mokymo įstaigų sportinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašą. Ugdytiniai į Klaipėdos „Viesulo“ sporto centrą priimami ir iš jos atleidžiami direktoriaus įsakymu. Kiekvieno vaiko priėmimas į sporto centrą įforminamas direktoriaus įsakymu ir rašytine sutartimi, kurioje fiksuojama ugdymo programa, mokyklos ir tėvų (globėjų, rūpintojų) įsipareigojimai, sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai. Ugdymo sutartis sudaroma dviem egzemplioriais ir registruojama tam skirtame žurnale. Ugdytiniai, atvykę iš kitų Sporto mokymosi įstaigų, priimami pateikę prašymą ir pažymą iš anksčiau lankytos mokyklos. Itin gabūs ugdytiniai trenerių tarybos siūlymu ir direktoriaus įsakymu gali būti priimami į aukštesnę sporto mokymo grupę.

Atleidžiami nuo atlyginimo už neformalųjį ugdymą:
1. globos namų auklėtiniai (pateikus globos namų auklėtinių statusą patvirtinančius dokumentus);
2. vaikai, gaunantys mokinių nemokamą maitinimą (pateikus Socialinės paramos skyriaus išduotą pažymą arba jos kopiją);
3. vaikai oficialių bendrojo lavinimo mokyklų vasaros atostogų metu, kurie einamaisiais mokslo metais gavo mokinių nemokamą maitinimą;
4. Lietuvos rinktinės nariai savo amžiaus grupėse;
5. vaikai iš daugiavaikių šeimų.
Atlyginimas už neformalųjį ugdymą mažinamas dėl pateisinamų priežasčių (pateisinamomis priežastimis laikoma ligos ar traumos atvejai (pateikus gydytojo pažymą) bei oficialios bendrojo lavinimo mokyklų mokinių vasaros atostogos):
1. 50 proc., jeigu vaikas einamąjį mėnesį nedalyvavo ugdymo procese ne mažiau kaip 14 kalendorinių dienų;
2. 75 proc., jeigu vaikas einamąjį mėnesį nedalyvavo ugdymo procese ne mažiau kaip 21 kalendorinę dieną;
3. 100 proc., jeigu vaikas dėl pateisinamų priežasčių visą einamąjį mėnesį nedalyvavo ugdymo procese.

Atlyginimo už neformalųjį ugdymą tvarkos aprašas

2019-2020 Ugdymo planas (pakoreguotas)

2018 m. BĮ Klaipėdos Viesulo sporto centro nuostatai

Asmens duomenu tvarkymo taisykles BI KVSC 2018 05 25

Bookmark the permalink.

Klaipėdos miesto „Viesulo“ Sporto Centras

2016 Visos teisės saugomos