f

Posted on by admin

INFORMACIJA

PRIĖMIMAS SPORTUOTI

Į Klaipėdos „Viesulo“ sporto centrą priimami Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantys arba šioje teritorijoje esančiose bendrojo lavinimo mokyklose besimokantys mokiniai. Už mokymąsi Klaipėdos „Viesulo“ sporto centre bei už kitas atlygintinai teikiamas centro paslaugas mokamas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatyto dydžio užmokestis. Užmokesčio lengvatos taikomos Lietuvos Respublikos įstatymų ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Klaipėdos „Viesulo“ sporto centras dirba pagal sporto mokymo įstaigų bendrųjų nuostatų priedo ,,Mokymo grupių komplektavimas, pratybų valandų ir varžybų skaičius sporto mokymo įstaigose” reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ministro bei Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus.

Priėmimas sportuoti.

Pasirinkę sporto šaką kurioje nori sportuoti vaikas, tėveliai skambina tos sporto šakos treneriams, kurių telefonų numeriai nurodyti tos sporto šakos skyrelyje „Treneriai“ ir gauna informaciją dėl priėmimo reikalavimų į norimą sporto šaką, bei pateikia treneriui sveikatos priežiūros įstaigos išduotą leidimą sportuoti, prašymą dėl priėmimo.

Ugdytiniai į Klaipėdos „Viesulo“ sporto centrą priimami tėvų (globėjų) prašymu. Prašymai sportuoti Klaipėdos „Viesulo“ sporto centre priimami nuo rugsėjo 1 dienos. Papildomas ugdytinių priėmimas į centrą gali būti vykdomas ištisus mokslo metus. Į meistriškumo ugdymo ir meistriškumo tobulinimo grupes priimami ugdytiniai, atitinkantys Kūno kultūros ir sportininkų kvalifikacinius reikalavimus ir normas. Ugdytiniai į Klaipėdos „Viesulo“ sporto centrą priimami ir iš jos atleidžiami direktoriaus įsakymu. Kiekvieno vaiko priėmimas į mokyklą įforminamas direktoriaus įsakymu ir rašytine sutartimi, kurioje fiksuojama ugdymo programa, mokyklos ir tėvų (globėjų, rūpintojų) įsipareigojimai, sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai. Ugdymo sutartis sudaroma dviem egzemplioriais ir registruojama tam skirtame žurnale. Ugdytiniai, atvykę iš kitų Sporto mokymosi įstaigų, priimami pateikę prašymą ir pažymą iš anksčiau lankytos mokyklos. Itin gabūs ugdytiniai trenerių tarybos siūlymu ir direktoriaus įsakymu gali būti priimami į aukštesnę sporto mokymo grupę.

Atleidžiami nuo atlyginimo už neformalųjį ugdymą:
1. globos namų auklėtiniai (pateikus globos namų auklėtinių statusą patvirtinančius dokumentus);
2. vaikai, gaunantys mokinių nemokamą maitinimą (pateikus Socialinės paramos skyriaus išduotą pažymą arba jos kopiją);
3. vaikai oficialių bendrojo lavinimo mokyklų vasaros atostogų metu, kurie einamaisiais mokslo metais gavo mokinių nemokamą maitinimą;
4. Lietuvos rinktinės nariai savo amžiaus grupėse;
5. BĮ Klaipėdos „Viesulo“ sporto centro olimpinės pamainos skyriaus sportininkai;
6. vaikai iš daugiavaikių šeimų.
Atlyginimas už neformalųjį ugdymą mažinamas dėl pateisinamų priežasčių (pateisinamomis priežastimis laikoma ligos ar traumos atvejai (pateikus gydytojo pažymą) bei oficialios bendrojo lavinimo mokyklų mokinių vasaros atostogos):
1. 50 proc., jeigu vaikas einamąjį mėnesį nedalyvavo ugdymo procese ne mažiau kaip 14 kalendorinių dienų;
2. 75 proc., jeigu vaikas einamąjį mėnesį nedalyvavo ugdymo procese ne mažiau kaip 21 kalendorinę dieną;
3. 100 proc., jeigu vaikas dėl pateisinamų priežasčių visą einamąjį mėnesį nedalyvavo ugdymo procese.

2018 m. BĮ Klaipėdos Viesulo sporto centro nuostatai

Asmens duomenu tvarkymo taisykles BI KVSC 2018 05 25

Bookmark the permalink.

Klaipėdos miesto „Viesulo“ Sporto Centras

2016 Visos teisės saugomos